మీల్ మేకర్ మసాలా కర్రీ టేస్ట్ ఇలా చేసుకొంటే మటన్ లాగా ఉంటుంది.

SOYA CHUNKS CURRY....  MEAL MAKERTags: Soya Chunks Curry, Meal Maker Curry